روز معلم

ش, 02/11/1400 - 23:34

روز معلم

روز معلم

نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست؛ انبیا هم معلم بشر هستند.نقش مهمی است که همان نقش تربیت است که اخراج من الظلمات الی النور است.

حضرت امام خمینی رحمه الله تعالی علیه

نهضت استادی بسیج خوزستان